DEJTE SE DOKUPY ZA 182 DNÍ SE STRAVOVACÍM & MOTIVAČNÍM DENÍKEM!
VYZKOUŠEJTE NAŠI PRAVOU LOW CARB ČOKOLÁDU!

Obchodní podmínky

Zaplacením objednávky on-line kurzu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi společností DC Production s.r.o., která je provozovatelem internetového obchodu a poskytovatelem služeb, a zákazníkem, a to prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hubnujidlem.cz. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na stránkách www.hubnujidlem.cz. Znění obchodních podmínek může společnost DC Production s.r.o. měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pro každý právní vztah založený smlouvou mezi společností DC Production s.r.o. a zákazníkem platí znění obchodních podmínek účinné ke dni uzavření smlouvy. Tyto aktuální obchodní podmínky účinné ke dni uzavření smlouvy jsou vždy zaslány uživateli spolu s potvrzením objednávky.

Dále tyto obchodní podmínky jsou k dispozici ve verzi aktuální k datu každé objednávky včetně starších verzí na této stránce - www.hubnujidlem.cz. (čtete verzi platnou od 12.12.2018)

 1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on-line kurzu je společnost DC Production s.r.o., se sídlem Na Kopanici 84,53701 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajské soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34580, IČ 03688844, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel\" )

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel\")

 1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na časový a územně omezený přístup k online lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším souvisejícím službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele www.hubnujidlem.cz  (dále jen „on-line kurz\").

 1. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje, přičemž tento přístup je omezen na období 50 dnů ode dne uhrazení ceny a na území České republiky.

 1. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to způsoby stanovenými v článku 7 Obchodních podmínek

4.2. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 8 Obchodních podmínek – Ochrana autorských práv.

4.3. Uživatel není povinen využít zakoupených služeb, avšak uplynutím lhůty vymezené v čl. 3 ztrácí uživatel přístup k dané službě bez možnosti nároku na slevu z ceny.

4.4. Osobní údaje uživatele budou řádně a účinně chráněny v souladu s dokumentem „Ochrana osobních údajů“, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a uživatel se s ním seznámil před uzavřením smlouvy. 

 1. Objednávka

5.1 Objednávka Uživatele je činěna výhradně prostřednictvím internetového obchodu na webové stránce umístněné na internetové adrese www.hubnujidlem.cz

Objednávka Uživatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Poskytovatele služby s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služby). Od tohoto momentu mezi Poskytovatelem a Uživatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezena smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřená smlouva je Poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění, a to po dobu platnosti smlouvy a 3 roky ode dne skončení platnosti smlouvy. Poskytovatel umožní Uživateli přístup k dané smlouvě na základě písemné žádosti Uživatele zaslané elektronicky na info@hubnujidlem.cz

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Uživatel je povinen vždy řádně překontrolovat uvedení všech údajů vztahujících se k objednávce služeb, a v případě chybného, neúplného či nepřesného zadání dat je povinen upozornit Poskytovatele bez zbytečného odkladu k zajištění nápravy vadného stavu.

5.2 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Poskytovateli.

5.3 Smlouva je uzavírána v českém jazyce

5.4 Uživatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Uživatel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Poskytovatele, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena doručením závazného souhlasu Poskytovatele služby s návrhem na uzavření smlouvy.

 1. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V objednacím formuláři na webové adrese Poskytovatele - www.hubnujidlem.cz/kurz-hubnu-jidlem/ jsou uvedeny všechny ceny služeb. Ceny jsou vždy vymezeny jako konečné a fixní, tj. nebudou navyšovány o další daně (DPH), poplatky či jiné náklady za dodání služby.

6.2. Podle zákona o evidenci tržeb je Poskytovatel povinen vystavit Uživateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Uživatel souhlasí s tím, že účtenku může obdržet od Poskytovatele také v elektronické podobě.

 1. Způsob a forma platby

7.1. Platby za objednané Kurzy je možné provádět pouze bezhotovostně a to:

 • převodem z účtu na bankovní účet Poskytovatele vedený u Fio banky a.s., č.účtu 2200880056/2010
 • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány třetí strany GoPay společnosti GOPAY s.r.o., IČO: 26046768. Na užití platební brány se mohou vztahovat zvláštní obchodní podmínky jejího poskytovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Uživateli v souvislosti s užitím platební brány.
 1. Odstoupení od smlouvy, Garance vrácení peněz

8.1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: „o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.“

Uživatel bere na vědomí, že předmětem smlouvy je digitální obsah.

8.2. I přes článek 8.1. těchto podmínek, poskytuje Poskytovatel zcela ze své vůle právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 7 dní od začátku využívání online kurzu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: monika@hubnujidlem.cz  s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Uživateli bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem na bankovní účet uživatele. Uživatel, který odstoupil od smlouvy v rámci 7 denní garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

8.3. Případné reklamace nebo námitky může Uživatel kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu reklamace@hubnujidlem.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření Uživatele musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

 8.4 Poskytovatel je oprávněn zrušit objednávku Uživatele, resp. odstoupit od smlouvy, pokud cena nebyla uhrazena do 14 dní od jejího uzavření (potvrzení objednávky) dle bodu 5.1 těchto Obchodních podmínek.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady ceny od Uživatele na svůj účet. Materiály online kurzu budou zveřejňovány postupně.

9.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 10 těchto Obchodních podmínek.

9.3. Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro reklamní účely, zasílání obchodních sdělení a pro propagaci svých služeb. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu info@hubnujidlem.cz

9.4. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění případných technických problémů serveru. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. 

 1. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1. On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Poskytovatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Poskytovatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

10.2. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám jakýkoliv obsah z online kurzu Poskytovatele.

10.3. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10.4. V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

10.5. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalo-soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

 1. Závěrečná ustanovení

11.1 Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 Právní vztahy Poskytovatele a Uživatele výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

11.3 Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel porušil své povinnosti z uzavřené smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu monika@hubnujidlem.cz V případě, že i přes vzájemnou snahu Uživatele a Poskytovatele nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Uživatel na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem jako Spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Uživatel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Uživatel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

Uživatel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

V Chrudimi, dne 13.03.2024

Monika Dzingelová,

Jednatelka společnosti DC Production  s.r.o.